Jste zde: butadien.cz > CS/  Zásady ochrany osobních údajů
Velikost textu:  A AA
Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost Butadien Kralupy a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11842, IČO:27893995 (dále jen „BUTADIEN KRALUPY“ nebo „Správce“). Společnost BUTADIEN KRALUPY je součástí skupiny ORLEN Unipetrol.

BUTADIEN KRALUPY klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy.

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a společností BUTADIEN KRALUPY byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, tel. čísle +420 225 001 435 nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

Společnost BUTADIEN KRALUPY si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky www.butadien.cz (dále jen „internetové stránky“) a jsou primárně určeny pro smluvní partnery, návštěvníky internetových stránek, uchazeče o pracovní pozice, tazatele a další osoby, s jejichž osobními údaji může BUTADIEN KRALUPY přicházet do styku.

II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

1. Realizace a plnění smluvního vztahu

Společnost BUTADIEN KRALUPY se zabývá výrobou a prodejem 1.3 butadienu a Rafinátu1. Při této obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především partnera (zákazník, dodavatel, odběratel) jako fyzické osoby a dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby. 

Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, zajištění dopravy, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a BUTADIEN KRALUPY a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a BUTADIEN KRALUPY na poskytování sjednaných služeb.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BUTADIEN KRALUPY tyto údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ, rok narození, případně RČ, číslo dokladu (OP nebo pasu), číslo řidičského průkazu, pracovní pozice);

 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);

 • Číslo bankovního účtu;

 • Provozní záznamy (zápisy ze schůzek, pokyny apod.);

 • Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě;

 • Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a BUTADIEN KRALUPY.

2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3. Komunikace s tazateli

V případě, že kontaktujete společnost BUTADIEN KRALUPY prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BUTADIEN KRALUPY tyto údaje: 

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení);

 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo);

 • Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a BUTADIEN KRALUPY.

4. Nábor zaměstnanců

Pokud se chcete stát členem týmu společnosti BUTADIEN KRALUPY a zašlete nám Váš životopis prostřednictvím odpovědního formuláře serverů Jobs.cz nebo Práce.cz, bude Váš životopis zaregistrován v aplikaci TEAMIO společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů, který je součástí odpovědního formuláře. Vaše osobní údaje budeme následně zpracovávat za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici prostřednictvím HR oddělení společnosti SYNTHOS, S.A. (organizační složka), které je na základě uzavřené Smlouvy Zpracovatelem osobních údajů naší společnosti v této oblasti. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

V případě, že se zúčastníte 1. kola výběrového řízení, můžete být požádán/a o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to za účelem ověření či získání referencí u předchozích zaměstnavatelů, z veřejných zdrojů a ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu ověření pravdivosti Vámi poskytnutých informací a předcházení střetu zájmů s činností skupiny ORLEN Unipetrol.

Kompletní informaci o zpracování osobních údajů za tímto účelem získáte v každé úvodní hlavičce nabízené pracovní pozice.

5. Zasílání nabídek obdobných pracovních pozic

Pokud jste udělil/a společnosti BUTADIEN KRALUPY souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo v rámci skupiny ORLEN Unipetrol, budou Vaše osobní údaje zpracovávány k zasílání nabídek obdobných pracovních pozic. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR neboli Váš dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

Kompletní informaci o zpracování osobních údajů za tímto účelem získáte v každé dolní části nabízené pracovní pozice.

6. Plnění pracovně-právního vztahu

Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.

III. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je BUTADIEN KRALUPY povinen jakožto Správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělil/a souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena. Po uplynutí doby uchování Správce osobní údaje zlikviduje. 

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);

 • po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení ​Vašeho dotazu;

 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;

 • do odvolání souhlasu subjektem údajů u zpracování osobních údajů založeného na základě souhlasu subjektu údajů, nebo do uplynutí stanovené doby;

 • po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici.

IV. Předávání osobních údajů

Ve společnosti BUTADIEN KRALUPY jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

K předání osobních údajů dochází vždy při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu soukromí. Podrobný seznam je k dispozici na vyžádání u Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Demonstrativní výčet kategorií příjemců osobních údajů: 

 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;

 • Pojišťovny;

 • Holdingová společnost ORLEN S.A. zajišťující IT podporu systému pro zpracování osobních údajů;

 • Společnost zajišťující ostrahu objektů;

 • Společnost zajišťující služby v oblasti zpracování daní a účetnictví;

 • Externí auditoři.

Za určitých podmínek je společnost BUTADIEN KRALUPY pak oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Společnost BUTADIEN KRALUPY, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje mohou být uloženy na serverech v Polsku.

BUTADIEN KRALUPY nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

V. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost BUTADIEN KRALUPY oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.

2. Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování pokud:

 • osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;

 • zpracování je nezákonné;

 • osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;

 • podal/a jste námitku proti zpracování.

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

5. Právo podat námitku

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

6. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby společnost BUTADIEN KRALUPY Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, BUTADIEN KRALUPY nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů uvedených níže.

8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz​, nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4. BUTADIEN KRALUPY si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

VI. Sociální sítě

BUTADIEN KRALUPY nevyužívá žádné sociální sítě.

VII. Soubory cookies

Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. Jednotlivé typy cookies a další informace jsme pro Vás přehledně připravily v banneru (okně), které můžete kdykoliv vyvolat přes tento odkaz.

Pro některé typy cookies je vyžadován Váš souhlas, který můžete kdykoliv změnit nebo odvolat prostřednictvím nastavení preferencí v banneru (okně), které můžete kdykoliv vyvolat přes tento odkaz Chci změnit nastavení cookies.

V případě udělení Vašeho souhlasu s užitím všech typů cookies bude Váš souhlas platný po dobu 12 měsíců pokud jej nezměníte dříve. V případě neudělení souhlasu bude Vaše volba uložena po dobu 14 dní a poté opět nabídnuta při návštěvě našich webových stránek.

V případě dotazů je Vám k dispozici náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz​ nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů bude BUTADIEN KRALUPY příležitostně aktualizovat, aby postihovaly vývoj postupů a služeb společnosti BUTADIEN KRALUPY. V případě provedení změn těchto Zásad ochrany osobních údajů bude upraveno datum aktualizace v jeho zápatí. Budou-li provedeny jakékoli významné změny ve způsobu shromažďování, využití či sdílení osobních údajů, budete na tento fakt upozorněni formou výrazného oznámení přímo na webu. 

Doporučujeme, abyste si tuto stránku příležitostně prohlédli a měli tak o případných změnách Zásad ochrany osobních údajů přehled.


Tyto zásady byly aktualizovány dne 10. 01. 2023.

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL