Jste zde: butadien.cz > CS/  O nás
Velikost textu:  A AA
Historie

Společnost Butadien Kralupy a.s. byla založená v dubnu 2007 jako Joint – Venture za účelem postavit a následně provozovat výrobní jednotku Butadien II na výrobu 1,3-butadienu s roční výrobní kapacitou 120 000 t 1,3-butadienu. Majoritním akcionářem s 51% podílem akcií je společnost ORLEN UNIPETROL, a.s. a 49% akcionářský podíl má společnost SYNTHOS Kralupy a.s. Začátkem března 2010 na mimořádné valné hromadě společnosti bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti ze 150 000.000 Kč na 300 000.000 Kč a to upsáním 300 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč za jednu akcii. Celková výše emisního kursu činila 150 000.000 Kč a byla upsána v poměru akcionářských podílů – ORLEN UNIPETROL, a.s. 51% nových akcií a SYNTHOS Kralupy a.s. 49 % nových akcií.

Po založení společnosti Butadien Kralupy a.s. se její hlavní aktivity soustředily na výběr licenční technologie na výrobu 1,3-butadienu a na zahájení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby výrobní jednotky Butadien II. Na základě výběrového řízení byl vybrán JSR BUTADIENE PROCESS licencovaný japonskou společností JSR CORPORATION. Jedná se o pokročilý proces separace 1,3-butadienu ze směsi uhlovodíků s délkou uhlíkového řetězce C4. Směs uhlovodíků obsahuje deriváty acetylenu (methylacetylen, ethylacetylen a vinylacetylen), isomery butenu a butanu, stopy síry a především 1,3-butadien, který je ze směsi získáván jako hlavní produkt. Separační proces využívá technologie extraktivní destilace a oddělovacím činidlem je systém tří rozpouštědel.

V květnu 2007 byla podepsána smlouva na „dodávku na klíč“ s generálním dodavatelem stavby společností Chemoprojekt, a.s. Po podpisu smlouvy byly zahájeny projekční aktivity na přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební řízení a integrované povolení (IPPC). V srpnu 2008 bylo vydáno Stavební povolení a následně generální dodavatel společnost Chemoprojekt, a.s. Praha zahájil vlastní výstavbu výrobní jednotky BUTADIEN II. Přes řadu problémů a potíže, které výstavbu od poloviny roku 2009 provázely, bylo v březnu 2010 získáno povolení k ročnímu zkušebnímu provozu. V září 2010 byly v průběhu garančního testu úspěšně ověřeny technické i technologické parametry, v říjnu byl podepsán protokol o „Předběžném předání a převzetí výrobní jednotky BUTADIEN II“ (Preliminary acceptance) a v březnu 2011 byl podepsán protokol „Konečné předání a převzetí výrobní jednotky BUTADIEN II“ (Final acceptance).

Výrobní jednotka Butadien II byla vybudována na základě nejlepších dostupných technologií (BAT– Best Available Techniques) s cílem vyrábět výrobky odpovídající nejlepší kvalitě, s minimálními energetickými nároky a s nejmenším možným zatížením životního prostředí.

V březnu 2011 byla převedena stavba (výrobní jednotky BUTADIEN II) ze zkušebního do trvalého provozu (kolaudace).

Společnost Butadien Kralupy a.s. dne 20. 09. 2010 úspěšně ukončila registraci svých výrobků 1,3-butadienu, Rafinátu 1 a Acetylenového plynu podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Společnost Butadien Kralupy a.s. dne 18. února 2011 úspěšně absolvovala audit certifikace a hodnocení systémů řízení podle ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 společností LRQA a získala příslušné certifikáty svých produktů – 1.3 Butadien, Rafinát 1 a Acetylenový plyn.

Společnost Butadien Kralupy a.s. dne 3. února 2012 úspěšně absolvovala kontrolní audit certifikace a hodnocení systémů řízení podle ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 společností LRQA

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL